Impressum

www.beingorgaic.eu
FEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTURA BIOLOGICA E BIODINAMICA – FederBio
Piazza dei Martiri, 1 – 40121 Bologna
T: +39 051 4210272-
Abschnitte: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Registriert mit dem Titel: Associazione

Gewerbesteuer vat: 02252171208
Steuerkennzeichen: 97111470155
Registrierungs REA: BO – 526808
Registrierungs datum: 04/04/2016
Gesetzlicher Vertreter: Maria Grazia Mammuccini
Owner contact email: info@federbio.it